Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG „STAN UMYSŁU” sp. z o.o.

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez „Stan Umysłu” sp. z o.o. jest zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu i jego akceptacja. Zamawiając usługi, o których mowa poniżej, Pacjent akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem świadczącym usługi opisane w niniejszym regulaminie jest Stan Umysłu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleja Wilanowska 33/63, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000989019, NIP 5213981898. („Ośrodek”).

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa rodzaj i zakres usług  („Usług”) świadczonych przez Ośrodek, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.

3. Ośrodek udostępnia Pacjentowi Regulamin nieodpłatnie przed rozpoczęciem dokonywania rezerwacji Konsultacji lub Sesji (zgodnie z definicjami poniżej). Regulamin można pobrać w formacie pdf: pobierz dokument PDF.

4. Usługi Ośrodka polegają na świadczeniu przez terapeutów usług w formie konsultacji polegających na osobistym (a w wyjątkowych przypadkach zdalnym) spotkaniu z Pacjentem, podczas którego terapeuta gromadzi informacje o Pacjencie i wydaje rekomendacje co do terapii („Konsultacje”) lub sesji terapeutycznych polegających na indywidualnych lub grupowych (para, rodzina) spotkaniach  z Pacjentami, podczas których prowadzona jest terapia („Sesje”) w Ośrodku lub w formie zdalnej, które w dalszej części Regulaminu mogą być zwane łącznie „wizytami”.

5. Czas Konsultacji i Sesji trwa nie krócej niż 45 minut w przypadku wizyt indywidualnych. Czas innych wizyt (terapia grupowa, terapia par, terapia rodzin, etc.) trwa nie krócej niż 60 minut.

6. Po okresie konsultacji Pacjentowi może zostać zaproponowany przez psychoterapeutę kontrakt terapeutyczny, regulujący ramy czasowe i organizacyjne (w tym finansowe) psychoterapii. Warunki oraz wszelkie późniejsze zmiany kontraktu podlegają ustnym uzgodnieniom między psychoterapeutą a Pacjentem.

7. Ośrodek zastrzega, że terapeuta może odmówić Konsultacji lub Sesji w formie zdalnej, jeżeli w jego opinii taka forma może negatywnie wpłynąć na proces terapeutyczny.

8. Z Konsultacji i Sesji może korzystać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba fizyczna, która nie mając pełnej zdolności do czynności prawnych, jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna („Pacjent”).

9. Pacjent korzysta z usług Ośrodka wyłącznie na użytek osobisty.

10. Jeżeli Pacjent nie ukończył 16 roku życia, we wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Ośrodek Pacjenta reprezentuje opiekun ustawowy (rodzic, opiekun), jednak bez wyraźnego wskazania terapeuty, opiekun ustawowy nie uczestniczy w Konsultacjach ani Sesjach.

11. Ośrodek świadczy usługi poprzez wykwalifikowanych psychoterapeutów o potwierdzonym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kompetencjach. Z profilami psychoterapeutów można zapoznać się na stronie: stanumyslu.pl/zespol

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

12. Ośrodek realizuje Konsultacje i Sesje w formie stacjonarnej w gabinecie przy ul. Leszczyńskiego 14/2, 20-069 Lublin („Gabinet”) lub zdalnie (online), przy użyciu narzędzia do obsługi zdalnych spotkań: Google Meet, z zastrzeżeniem punktu 7 powyżej.

13. Dokonanie rezerwacji Konsultacji, w tym dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka, jest równoznaczne z zawarciem z Ośrodkiem umowy na odległość. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Pacjent ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Ośrodka: kontakt@stanumyslu.pl. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu znajduje się na końcu Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług na odległość, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

14. Jeżeli zarezerwowany termin Konsultacji jest krótszy niż 14 dni, dokonując rezerwacji, Pacjent dobrowolnie zrzeka się z korzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 11.

15. Ośrodek zapewnia Pacjentom możliwość dokonywania rezerwacji Konsultacji. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej stanumyslu.calendesk.net – rezerwacji przy pomocy narzędzia Calendesk którego administratorem jest MPR Sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie 03-707, przy ul. Floriańskiej 6 lok. 02 można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

16. Korzystając ze strony stanumyslu.calendesk.net Pacjent może zarezerwować jedną bądź więcej Konsultacji. Dostępne na stronie stanumyslu.calendesk.net narzędzie umożliwia Pacjentom wyszukanie żądanego zakresu czasowego Konsultacji, wybraniu Ośrodka lub formy zdalnej oraz wyświetlenia informacji o cenie za zarezerwowaną Konsultacje, a także dokonanie płatności internetowej po przejściu na stronę jednego z dostępnych na stronie podmiotów obsługujących takie płatności.

17. Aby dokonać rezerwacji, w formularzu rezerwacyjnym należy podać następujące dane (oznaczone gwiazdką to dane obowiązkowe): imię*, nazwisko*, numer telefonu*, adres e-mail*.

18. Calendesk umożliwia:

  • rezerwację Konsultacji stacjonarnych w placówkach Ośrodka,
  • rezerwację Konsultacji online,
  • zmianę terminów oraz odwoływanie Konsultacji w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie,

19. Po dokonaniu rezerwacji Pacjent otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość  potwierdzającą szczegóły Konsultacji. Dodatkowo na 24 godziny przed umówioną godziną, Pacjent otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS z przypomnieniem terminu wizyty.

20. Odwołanie Konsultacji na co najmniej 12 godzin przed jej rozpoczęciem jest bezpłatne. Jeżeli Pacjent uprzednio dokonał płatności za odwołaną w ten sposób Konsultacje, kwota zostanie w całości zwrócona w terminie 7 dni na rachunek wpłacającego. Odwołanie na mniej niż 12 godzin spowoduje naliczenie pełnej opłaty. Jeżeli Pacjent uprzednio dokonał płatności, zostanie ona zatrzymana tytułem odszkodowania za odwołanie Konsultacji.

21. Odwołanie wizyty może nastąpić w taki sam sposób, jak jej rezerwacja zgodnie z pkt 16 powyżej lub telefonicznie na numer: +48 690 608 005.

22. Pacjenta, który zawarł kontrakt terapeutyczny, obowiązują zasady świadczenia Usług uzgodnione w tym kontrakcie, a reguły dotyczące rezerwacji i opłacania wizyt nie mają zastosowania.

23. Z ważnych przyczyn odwołania może dokonać Ośrodek. W takim przypadku kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni na rachunek wpłacającego.

24. Zmiana terminu Konsultacji może zostać dokonana nie później niż na 24 godziny przed umówionym czasem jej rozpoczęcia.

PŁATNOŚCI

25. Konsultacje i Sesje są usługami odpłatnymi. Z Cennikiem można zapoznać się tu: stanumyslu.pl/cennik.

26. Pacjent ma obowiązek uiścić opłaty za wszystkie ustalone w ramach kontraktu terapeutycznego Sesje. Do czasu zakończenia psychoterapii płatne są wszystkie sesje niezależnie od przyczyny i czasu ich odwołania ze strony Pacjenta. Pacjent ma prawo zrezygnować z psychoterapii w dowolnym momencie, co nie wpływa na obowiązek zapłaty za umówione Sesje.

27. W przypadku rezerwacji przy pomocy narzędzia Calendesk, Konsultacji zdalnych, powinny one zostać opłacone nie później niż w ciągu 0,5 godziny.

28. Opłaty za Sesje w ramach kontraktu terapeutycznego dokonywane są miesięcznie z dołu na numer konta i w kwocie wskazanych w fakturze przesyłanej Pacjentowi w terminie 7 od zakończenia miesiąca kalendarzowego.

29. Nieuiszczenie opłaty w przypadkach, o których mowa w pkt 26 i 27 powyżej uprawnia Ośrodek do odmówienia Pacjentowi wykonania Usługi i nieprzyjmowania dalszych rezerwacji.

30. Pacjent, który chce otrzymać fakturę, powinien zgłosić ten fakt przy dokonywaniu rezerwacji. Wystawienie faktury dla osoby fizycznej wymaga podania w Calendesk następujących danych: dla osób fizycznych - adres, imię i nazwisko, dla firmy  - NIP, nazwa firmy, adres.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, DOKONYWANIA REZERWACJI, UDZIAŁU W KONSULTACJACH I SESJACH ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZIA DO OBSŁUGI ZDALNYCH SPOTKAŃ

31. Aby móc korzystać z treści i funkcjonalności dostępnych na stronie www.stanumyslu.pl należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows lub iOS z zainstalowaną przeglądarką np. Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, obsługującej pliki cookies,
  • posiadać dostęp do konta poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej jest niezbędny do dokonania rezerwacji (wymagane przez Calendesk) oraz do obsługi płatności internetowej,
  • posiadać sprawną kamerę internetową, mikrofon, głośnik i odpowiednią przepustowość łącza internetowego oraz brak jakiegokolwiek rodzaju blokad i zabezpieczeń połączeń internetowych – w przypadku zdalnego udziału w Konsultacjach lub Sesji.

32. W przypadku wizyty zdalnej, należy dysponować odpowiednim pomieszczeniem zapewniającym intymność i poufność rozmowy, bez dostępu osób trzecich w trakcie wizyty. Wizyty w nie mogą być rejestrowane (dotyczy wizji i dźwięku) bez wyraźnej zgody wszystkich uczestników.

33. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w łączności internetowej podczas świadczenia usług, w szczególności za takie zakłócenia i przerwy, które uniemożliwiają realizację Konsultacji lub Sesji.

34. Ośrodek nie udziela pomocy technicznej w powyższym zakresie.

35. Ośrodek dokłada wszelkich rozsądnych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania połączenia internetowego oraz podejmuje starania w celu natychmiastowego usuwania nieprawidłowości technicznych po swojej stronie.

JAKOŚĆ USŁUG

25. Ośrodek zapewnia, że świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

26. Pacjent niezadowolony z usług Ośrodka może drogą elektroniczną na adres: kontakt@stanumyslu.pl zgłosić reklamację.

27. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Pacjenta oraz opis sytuacji będącej przedmiotem reklamacji. W reklamacji należy wskazać preferowany sposób załatwienia reklamacji.

28. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu wskazanego w punkcie 27, Ośrodek wezwie Pacjenta do uzupełnienia reklamacji.

29. Ośrodek ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Adres email do reklamacji: kontakt@stanumyslu.pl.

30. Szczegółowe informacje dot. praw Konsumenta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumenta: UOKiK - Konsumenci - Instytucje Konsumenckie - Pytania i odpowiedzi - Reklamacja.

31. Pacjent może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego lub o pomoc w polubownym załatwieniu sprawy do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: uokik.gov.pl.

32. Pacjent może skorzystać z platformy ODR służącej pomocy w razie sporów konsumenckich pod adresem: ec.europa.eu/consumers.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Treści, ilustracje, grafiki, fotografie i inne utwory opublikowane na stronie www.stanumyslu.pl należą do Ośrodka tj. Ośrodek dysponuje prawami autorskimi lub licencją, pozwalającymi na ich rozpowszechnianie. Ośrodek nie zezwala na kopiowanie jakichkolwiek utworów dostępnych na stronie www.stanumyslu.pl bez swojej uprzedniej pisemnej zgody.

34. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie www.stanumyslu.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 01.02.2023 r.

***
Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (oświadczenie o poniższej treści lub inne dotyczące odstąpienia od umowy należy przesłać na adres mailowy Ośrodka: kontakt@stanumyslu.pl)

Ja, niżej podpisany …, działając w imieniu własnym/działając w imieniu …*, informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług w postaci Konsultacji/Sesji*  zawartej ze „Stan Umysłu” sp. z o.o. w dniu …*
(niepotrzebne skreślić)

Umów wizytę